​МӨНГИЙГ БУЦАХ БАТАЛГАА

таны бүтээгдэхүүний  үйлдвэрлэл эсвэл хадгалалтын асуудалтай байна  www.herbalfitshop.com тохиолдолд  Тэдний бүтээгдэхүүнд 30 хоногийн мөнгө буцааж өгөх баталгаа бий. Ашиглалтын зөвлөмжөөс өөр ашигласан, ашигласан, ямар нэгэн шалтгаанаар буцаан авах хүсэлт гаргасан бүтээгдэхүүнийг буцаах хамрах хүрээнд оруулахгүй.
 
Батлагдсан бүтээгдэхүүний нэхэмжлэл болон бүтээгдэхүүний мэдээллийг Herbalife гишүүний багц дахь бүтээгдэхүүний танилцуулга, мөн манай хэвлэмэл материал болон www.MyHerbalife.com дээрээс авах боломжтой.
 

www.herbalfitshop.com  Бид болон манай гишүүд ёс зүйн зан үйлийг дээд зэргээр эрхэмлэдэг. Herbalife-ын бүтээгдэхүүнтэй холбоотой батлагдаагүй нэхэмжлэл болон аливаа мэдээлэл авахыг хүсвэл fitshopdestek@gmail.com хаягаар холбогдоно уу.