Зайны борлуулалтын гэрээ

1 дүгээр зүйл. Талууд

1.1. Худалдагч

Нэр :
хаяг
Утас:
Имэйл:

1.2. Худалдан авагч

Нэр – овог/TC.No
хаяг
Утас
И-мэйл

2-р зүйл- Сэдэв

Энэхүү гэрээний зүйл нь ХУДАЛДААГЧ нь ХУДАЛДАГЧид харьяалагддаг.  http://www.herbalfitshop.com  Энэ нь Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай 4077 дугаар хууль, Зайны гэрээ байгуулах журамд заасан чанар, борлуулалтын үнийг заасан бүтээгдэхүүнийг худалдах, нийлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах журамд заасны дагуу талуудын эрх, үүргийг тодорхойлох явдал юм. вэбсайтаас цахим хэлбэрээр захиалсан доор.

Худалдан авагч, худалдагчийн нэр, албан тушаал, бүрэн хаяг, утас болон бусад мэдээлэл, худалдах барааны үндсэн чанар, татварыг оруулсан борлуулалтын үнэ, төлбөрийн арга, хүргэх нөхцөл, зардал гэх мэт. Худалдах бараа, "татан авах" эрхийн ашиглалтын талаархи бүх урьдчилсан мэдээлэл, энэ эрхийг хэрхэн ашиглах, гомдол, эсэргүүцлээ гаргаж болох албан ёсны эрх бүхий байгууллага гэх мэт. Энэхүү урьдчилсан мэдээллийг цахим орчинд баталгаажуулан худалдагчаас тодорхой, ойлгомжтой, интернет орчинд нийцүүлэн мэдэгдсэнийг хүлээн зөвшөөрч, барааг худалдан авах тухай хуулийн заалтын дагуу захиалсан гэдгээ мэдэгдэнэ. энэ гэрээ.

http://www.herbalfitshop.com  Вэбсайт дахь урьдчилсан мэдээлэл, худалдан авагчийн захиалгаар гаргасан нэхэмжлэх нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг юм.

3-р зүйл- Гэрээт бүтээгдэхүүн/төлбөр/ хүргэлтийн мэдээлэл

Цахимаар худалдан авсан бүтээгдэхүүн/бүтээгдэхүүний төрөл, төрөл, тоо хэмжээ, брэнд/загвар, борлуулалтын үнэ, төлбөрийн арга, хүлээн авагч, хүргэлтийн хаяг, нэхэмжлэхийн мэдээлэл, тээвэрлэлтийн хураамж дараах байдалтай байна. Нэхэмжлэх ёстой хүн, гэрээ хийж байгаа хүн нэг байх ёстой. Доорх мэдээлэл нь зөв бөгөөд бүрэн байх ёстой. Худалдан авагч нь энэхүү мэдээллийн буруу эсвэл бүрэн бус байдлаас үүдэн учирч болох хохирлыг бүрэн хариуцах бөгөөд энэ байдлаас үүдэн гарч болзошгүй аливаа хариуцлагыг худалдан авагч хүлээнэ.

Худалдан авагчийн өгсөн мэдээлэл бодит байдалтай нийцэхгүй тохиолдолд ХУДАЛДАГЧ нь шаардлагатай гэж үзвэл захиалгыг зогсоох эрхтэй. ХУДАЛДАГЧ нь захиалгад асуудал илрүүлсэн тохиолдолд ХУДАЛДААгчийн өгсөн утас, цахим шуудангийн хаяг, шуудангийн хаягаар ХУДАЛДАГЧтай холбогдох боломжгүй тохиолдолд 15 (арван тав) хоногийн хугацаанд захиалгын гүйцэтгэлийг царцаана. Энэ хугацаанд ХУДАЛДААГЧ уг асуудлын талаар ХУДАЛДАГЧтай холбоо барина гэж бодож байна. Энэ хугацаанд ХУДАЛДАГЧаас хариу ирээгүй тохиолдолд ХУДАЛДАГЧ нь захиалгыг цуцалж, хоёр тал хохирохгүй.

Хүлээн авсан бүтээгдэхүүн/бүтээгдэхүүн

Нэр, код: … ширхэг
Борлуулалтын нийт үнэ: …. -TL
Төлбөрийн арга: Зээлийн карт/Банкны шилжүүлэг (EFT)
Хүргүүлэх хүн:
Утасны дугаар:
Хүргэлтийн хаяг :
Нэхэмжлэх ёстой хүн/байгууллага:
Тооцооны хаяг:
Татварын алба:
Татварын бүртгэлийн дугаар:
Хүргэлтийн хураамж: … -TL

4-р зүйл- Гэрээний огноо ба давагдашгүй хүчин зүйл

Гэрээний огноо нь ../../… бөгөөд энэ нь худалдан авагчийн захиалга өгсөн өдөр юм. түүхэн юм.

Давагдашгүй хүчин зүйл (байгалийн гамшиг, дайн тулаан), терроризм, бослого, хууль тогтоомжийн заалтыг өөрчлөх, хураан авах, ажил хаях, локаут, үйлдвэрлэл, харилцаа холбооны байгууламжийн томоохон доголдол гэх мэт). Давагдашгүй хүчин зүйлийн талаар тал нь нөгөө талдаа нэн даруй, бичгээр мэдэгдэнэ.

Давагдашгүй хүчин зүйл үргэлжлэх үед талууд хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс хариуцлага хүлээхгүй. Энэхүү давагдашгүй хүчин зүйлийн нөхцөл байдал 30 (гуч) хоног үргэлжилбэл тал бүр дангаараа цуцлах эрхтэй.

5 дугаар зүйл- Худалдагчийн эрх, үүрэг

5.1. Худалдагч нь 4077 тоот Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Зайны гэрээ байгуулах журамд заасны дагуу давагдашгүй хүчин зүйлээс бусад тохиолдолд гэрээнд хүлээсэн үүргээ хүлээн зөвшөөрч, биелүүлэх үүрэг хүлээнэ.

5.2. 18 (арван найман) нас хүрээгүй хүмүүс  Та http://www.herbalfitshop.com сайтаас худалдан авалт хийх боломжгүй. Худалдагч нь худалдан авагчийн гэрээнд заасан насыг зөв гэж үзнэ. Харин худалдан авагчийн насыг буруу бичсэний улмаас худалдагч ямар нэгэн байдлаар хариуцлага хүлээхгүй.

5.2. Системийн алдаанаас үүдэлтэй үнийн алдаа  http://www.herbalfitshop.com  хариуцлага хүлээхгүй. Үүний дагуу вэбсайт дээрх систем, дизайн, хууль бус хөндлөнгийн оролцооноос үүдэн гарч болох сурталчилгаа, үнийн алдааг худалдагч хариуцахгүй. Системийн алдаан дээр үндэслэн худалдан авагч нь худалдагчаас нэхэмжлэх боломжгүй.

5.3.  http://www.herbalfitshop.com  Та кредит карт (Visa, MasterCard гэх мэт) эсвэл банкны шилжүүлгээр худалдан авалт хийх боломжтой. Захиалга өгсөн өдрөөс хойш долоо хоногийн дотор шилжүүлэгдээгүй захиалгыг цуцална. Захиалгыг боловсруулах хугацаа нь захиалга өгөх мөч биш, харин зээлийн картын данснаас шаардлагатай цуглуулга хийх эсвэл шилжүүлэг (EFT) банкны дансанд хүрэх мөч юм. Үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээтэй холбоо барихгүйгээр хийсэн бэлэн мөнгө, шуудангийн чек зэрэг төлбөрийн аргыг хүлээн авахгүй.

6 дугаар зүйл. Худалдан авагчийн эрх, үүрэг

6.1. Худалдан авагч нь давагдашгүй хүчин зүйлээс бусад тохиолдолд гэрээнд хүлээсэн үүргээ хүлээн зөвшөөрч, биелүүлэх үүрэг хүлээнэ.

6.2. Худалдан авагч нь захиалга өгснөөр хөдөлмөрийн гэрээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, гэрээнд заасан төлбөрийн хэлбэрээр төлбөрөө хийхээ хүлээн зөвшөөрч, үүрэг хүлээнэ.

6.3. Худалдан авагч,  http://www.herbalfitshop.com  вэб сайтаас худалдагчийн нэр, гарчиг, бүтэн хаяг, утас болон бусад хандалтын мэдээлэл, худалдагдах барааны үндсэн чанар, татварыг оруулсан борлуулалтын үнэ, төлбөрийн арга, хүргэлтийн нөхцөл, зардал гэх мэт. Худалдах бараа, "татан авах" эрхийн ашиглалтын талаархи бүх урьдчилсан мэдээлэл, энэ эрхийг хэрхэн ашиглах, гомдол, эсэргүүцлээ гаргаж болох албан ёсны эрх бүхий байгууллага гэх мэт. Тэрээр цахим орчинд тодорхой, ойлгомжтой, зохистой мэдээлэлтэй байгаагаа хүлээн зөвшөөрч, энэхүү урьдчилсан мэдээллийг баталгаажуулж байгаагаа мэдэгдэнэ.

6.4. Өмнөх нийтлэлээс хамааран Худалдан авагч, бүтээгдэхүүний захиалга, төлбөрийн нөхцөл, бүтээгдэхүүний ашиглалтын заавар, болзошгүй нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, сэрэмжлүүлэг.  http://www.herbalfitshop.com  захиалга/төлбөр/ ашиглалтын журмын мэдээлэлтэй танилцаж, шаардлагатай баталгаажуулалтыг цахим орчинд өгсөн гэдгээ мэдэгдэнэ.

6.5. Худалдан авагч нь ямар ч тохиолдолд бүтээгдэхүүн, түүний сав баглаа боодлыг гэмтээхгүй байх, худалдан авсан бараагаа буцааж өгөхийг хүссэн тохиолдолд нэхэмжлэх, хүргэлтийн хуудасны эх хувийг буцаах үедээ буцааж өгөхийг зөвшөөрч, үүрэг хүлээнэ.

7 дугаар зүйл- Захиалга/төлбөрийн журам

Захиалга:

Худалдан авагч сагсанд нэмсэн бүтээгдэхүүний TL-ийн хэмжээг (хэсэгчилсэн гүйлгээний нийт төлбөрийн хэмжээ) баталсны дараа НӨАТ-ыг холбогдох банкны картын ПОС-оор тооцдог. Тиймээс захиалгыг тээвэрлэдэггүй.
Нэгдүгээрт, захиалгыг баталгаажуулсан имэйлийг үйлчлүүлэгч рүү илгээдэг. Захиалга баталгаажуулах и-мэйл илгээгдэхээс өмнө ямар ч тээвэрлэлт хийх боломжгүй.

Үйл явцад гарсан аливаа саатал, зээлийн карттай холбоотой асуудлуудыг гэрээнд заасан утас, факс, цахим шуудангийн аль нэгийг ашиглан худалдан авагчид мэдэгдэнэ. Шаардлагатай бол худалдан авагчаас өөрийн банктай холбоо барихыг хүсч болно. Захиалгыг боловсруулах хугацаа нь захиалга өгөх мөч биш, харин кредит картын данснаас шаардлагатай цуглуулга хийх эсвэл худалдагчийн данс руу шилжүүлэх (EFT) тодорхойлогдсон мөч юм.

Гэрээнд заасан барааг онцгой үндэслэлтэй шалтгаанаар нийлүүлэх боломжгүй гэж ойлгож, хувьцааны асуудал үүссэн тохиолдолд худалдан авагчид нэн даруй, тодорхой мэдэгдэж зөвшөөрөл өгсөн тохиолдолд өөр ижил чанартай, ижил үнээр барааг илгээж болно. худалдан авагч, эсвэл худалдан авагчийн хүсэл, сонголтын дагуу; шинэ бүтээгдэхүүн илгээгдэж, бараа нь нөөцөд байгаа эсвэл хүргэлтэд саад болж буй бусад саад тотгорыг арилгах, эсвэл захиалгыг цуцалж болно.

Гэрээнд заасан барааг хүлээлгэн өгөх үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд худалдан авагчид энэ байдал, төлсөн нийт үнэ, түүнийг өрөнд оруулсан бичиг баримтыг арав хоногийн дотор буцааж өгнө. Хамгийн сүүлд гэхэд гэрээг цуцалсан. Энэ тохиолдолд худалдан авагч нь худалдагчаас нэмэлт материаллаг болон ёс суртахууны хохирлыг нэхэмжлэхгүй.

Төлбөр:

http://www.herbalfitshop.com  Интернэт дэх зээлийн картын мэдээллээ ашиглахыг хүсэхгүй байгаа худалдан авагчдад бэлэн мөнгө шилжүүлэх замаар захиалга хийх боломжийг санал болгож байна. Суурин шилжүүлгээр төлбөр хийхдээ худалдан авагч өөрт хамгийн тохиромжтой банкийг сонгож, шилжүүлэг хийх боломжтой. EFT хийсэн тохиолдолд данс руу шилжүүлсэн огноог харгалзан үзнэ. Мөнгөний захиалга болон/эсвэл EFT хийхдээ "Илгээгчийн мэдээлэл" нь Тооцооны мэдээлэлтэй ижил байх ба захиалгын дугаарыг бичсэн байх ёстой.

Бүтээгдэхүүнийг хүргэсний дараа Худалдан авагчийн буруугаас бус, зөвшөөрөлгүй этгээд худалдан авагчийн кредит картыг шударга бус, хууль бусаар ашигласаны улмаас холбогдох банк, санхүүгийн байгууллага нь бараа бүтээгдэхүүний үнийг Худалдагчид төлөөгүй тохиолдолд Худалдан авагчийн бүтээгдэхүүнийг түүнд 10 хоногийн дотор.Заавал . Ийм тохиолдолд тээврийн зардал нь Худалдан авагчид хамаарна.

Хэрэв Худалдан авагч зээлийн картаар төлбөрөө хийхийг илүүд үзэж байгаа бол ХУДАЛДАГЧ "Зээлийн карт"-ын хүрээнд холбогдох хүү, төлөгдөөгүй зээлийн хүүгийн мэдээллийг өөрийн банкнаас тусад нь баталгаажуулж, зээлийн хүү болон үл төлөгдөх хүүгийн заалтыг мөрдөнө гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Банк болон Худалдан авагчийн хооронд байгуулсан гэрээ"-г хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжид заасны дагуу мэдэгдэж, үүрэг хүлээнэ.

8 дугаар зүйл- Хүргэлтийн журам

Хүргэлт:

Захиалга баталгаажуулсан и-мэйл илгээснээр бүтээгдэхүүн/бүтээгдэхүүнийг худалдагчтай гэрээ байгуулсан шуудангийн компанид өгнө.

Хүргэлт:

Бүтээгдэхүүн/бүтээгдэхүүнийг худалдагчийн тохиролцсон ачааны хамт худалдан авагчийн хаягаар хүргэнэ. Хүргэлтийн хугацаа нь захиалгыг баталгаажуулсан захидал илгээж, гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоног байна. Энэ хугацааг худалдан авагчид бичгээр эсвэл байнгын мэдээлэл тээвэрлэгчээр мэдэгдсэн тохиолдолд дээд тал нь арав хоногоор сунгаж болно.

Ачааны компаниуд хаягаар нь хүргээгүй бүс нутагт бүтээгдэхүүнийг утсаар мэдэгддэг.

Ачааны компани долоо хоногт нэг удаа тээвэрлэлт хийдэг бүс нутгуудад тээвэрлэлтийн мэдээлэл буруу, дутагдалтай байх, нийгмийн зарим үйл явдал, байгалийн гамшиг зэрэг тохиолдолд заасан өдөр саатах тохиолдол гардаг. Эдгээр уналтын улмаас худалдан авагч нь худалдагчид ямар нэгэн хариуцлага хүлээлгэх боломжгүй. Бүтээгдэхүүнийг Худалдан авагчаас өөр хүн/байгууллагад хүргэх гэж байгаа бол хүргэлтийг хүлээн аваагүй хүн/байгууллага, тээвэрлэлтийн мэдээлэл буруу,/эсвэл тээвэрлэлтийн талаарх нэмэлт зардлыг худалдагч хариуцахгүй. Худалдан авагч. Хэрэв бүтээгдэхүүн/бүтээгдэхүүн заасан хоногийн дотор үйлчлүүлэгчид хүрч чадаагүй бол хүргэлтийн асуудлыг харилцагчийн үйлчилгээнд мэдэгдэх ёстой.  fitshopdestek@gmail.com  мэйл хаягийг ашиглан нэн даруй мэдэгдэх ёстой.

Багц гэмтсэн тохиолдолд; Гэмтсэн багцыг хүлээн авахгүй байх ба Карго компанийн албан тушаалтанд мэдэгдэнэ. Карго компанийн төлөөлөгч сав баглаа боодол нь гэмтээгүй гэж үзвэл худалдан авагч нь савлагаа нээж, бүтээгдэхүүнийг гэмтэлгүй хүргэсэн эсэхийг шалгах, нөхцөл байдлыг тайлангаар тогтоолгохыг шаардах эрхтэй. Багцыг худалдан авагч хүлээн авсны дараа Карго компани үүргээ биелүүлсэн гэж хүлээн зөвшөөрнө. Хэрэв багцыг хүлээн аваагүй бөгөөд тайланг хадгалсан бол нөхцөл байдлын талаар Худалдагчийн Харилцагчийн үйлчилгээнд аль болох хурдан мэдэгдэх ёстой бөгөөд тайлангийн хуулбар нь Худалдан авагчийн мэдэлд байх ёстой.

9 дүгээр зүйл- Бүтээгдэхүүнийг буцаан олгох журам, татан авах эрх

Бүтээгдэхүүний буцаалт:

Худалдан авагч нь барааг хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн дотор ямар нэгэн шалтгаангүйгээр, торгууль төлөхгүйгээр гэрээнээс татгалзах эрхтэй. Татварын журмын тухай хуулийн 385 дугаар ерөнхий мэдэгдэлд заасны дагуу худалдан авагч нь барааг нийлүүлсэн худалдагчийн 2 падааны доод талд байгаа буцаах хэсгийг бөглөж, буцаах хэсгийг бүрэн, зөв бөглөж, нэг гарын үсэг зурна. хуулбарлаж, бүтээгдэхүүний хамт худалдагчид илгээх, нөгөө хувийг өөрийн мэдэлд байлгах. Татаж авах эрх нь барааг худалдан авагчид хүргэсэн өдрөөс эхэлнэ. Буцаагдсан бүтээгдэхүүн, бүтээгдэхүүнийг буцааж өгөх зардлыг худалдан авагч хариуцах ёстой.

Худалдан авагчийн хүсэл болон/эсвэл түүний хувийн хэрэгцээнд нийцүүлэн бэлтгэсэн барааг буцаан авах эрхгүй.

Худалдан авагч татан авах эрхээ хэрэгжүүлсэн тохиолдолд худалдагч нь хүлээн авсан нийт дүнг, хэрэв байгаа бол хэрэглэгчийг өрөнд оруулсан баримт бичгийг буцаан олгох бөгөөд татан авалтын тухай мэдэгдэл бүхий нэхэмжлэхийг хүлээн авснаас хойш 10-аас доошгүй хоногийн дотор. хэрэглэгчдэд ямар нэгэн зардал гаргахгүйгээр бүтээгдэхүүнтэй.

Хүлээн авсан барааны үнэ буурсан эсвэл буцаах боломжгүй шалтгаан байгаа нь буцаан авах эрхийг ашиглахад саад болохгүй. Харин үнийн бууралт, буцаах боломжгүй болсон нь хэрэглэгчийн буруугаас болсон бол худалдагч тухайн барааны үнэ, бууралтыг нөхөн төлөх үүрэгтэй.

Санамсаргүйгээр худалдаж авсан барааг буцаах ерөнхий хугацаа 7 хоног байна. Энэ хугацаанд задалсан, ашигласан, устгасан гэх мэт бүтээгдэхүүнийг буцаан авахгүй. Буцаах нь анхны савлагаатай байх ёстой.

Санамсаргүй худалдан авсан бүтээгдэхүүн, түүний сав баглаа боодолд онгойх, муудах, хугарах, эвдрэх, урагдах, ашиглах болон бусад нөхцөл байдал илэрсэн, мөн тухайн бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчид хүлээлгэн өгөх үед нь буцааж өгөх боломжгүй тохиолдолд; бүтээгдэхүүнийг буцааж өгөхгүй бөгөөд үнийг буцаан олгохгүй.

Бүтээгдэхүүнийг буцааж өгөхийн тулд нөхцөл байдлын талаар эхлээд харилцагчийн үйлчилгээнд мэдэгдэх ёстой. Бүтээгдэхүүнийг буцаах хэлбэрээр илгээх тухай мэдээллийг худалдагч нь үйлчлүүлэгч рүү илгээдэг. Энэ уулзалтын дараа барааг буцаах тухай мэдээллийг агуулсан нэхэмжлэхийн хамт худалдан авагчийн хаягаар хүргэлт хийдэг Карго компаниар дамжуулан худалдагчид хүргэх ёстой. Буцаагдсан бүтээгдэхүүн нь худалдагчид хүрсэн тохиолдолд энэхүү гэрээнд заасан нөхцөлийг хангасан тохиолдолд буцаан олголтыг хүлээн авах бөгөөд буцаан олголтыг худалдан авагчийн кредит карт/дансанд хийнэ. Бүтээгдэхүүнийг буцааж өгөх хүртэл буцаан олголт хийхгүй. Зээлийн картанд хийсэн буцаан олголтыг зээлийн картын дансанд тусгах хугацаа нь холбогдох банкны үзэмжээр байна.

Хэрэв худалдан авалтыг зээлийн картаар болон хэсэгчлэн хийсэн бол зээлийн картанд буцаан олгох журмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ: Хэрэв худалдан авагч тухайн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах хүсэлтийг хэсэгчлэн илгээсэн бол Банк худалдан авагчид төлбөрийг хэсэгчлэн төлнө. . Худалдагч нь бүтээгдэхүүний үнийг бүхэлд нь банкинд нэг дор төлсний дараа Банкны ПОС-оос хийсэн хэсэгчилсэн зардал нь худалдан авагчийн кредит карт руу буцаагдсан тохиолдолд буцаан олголтын хүссэн дүнг Банк барьцаалагчийн данс руу хэсэгчлэн шилжүүлнэ. оролцогч талууд хохирогч болохгүй. Борлуулалт цуцлагдах хүртэл худалдан авагчийн төлсөн хэсэгчилсэн төлбөр нь картыг буцаах өдөр болон дансны тасалбарын хугацаатай давхцахгүй бол сар бүр 1 (нэг) буцаан олголтыг картанд тусгаж, худалдан авагч дахин нэг сарын хугацаанд буцаан олгохоос өмнө төлсөн хэсэгчилсэн төлбөр, борлуулалтын төлбөр дууссаны дараа түүний эргэн төлөгдөхөөс өмнө төлсөн хэсэгчилсэн тоотой тэнцэх хэмжээний төлбөрийг төлж, одоо байгаа өр төлбөрөөс хасна.

Картаар худалдан авсан бараа, үйлчилгээгээ буцааж өгөх тохиолдолд худалдагч нь банктай байгуулсан гэрээний дагуу худалдан авагчид бэлэн мөнгөөр төлбөр хийх боломжгүй. Буцаах гүйлгээ хийсэн тохиолдолд гишүүн ажлын байр, тухайлбал худалдагч нь холбогдох программ хангамжаар буцаан олголт хийх бөгөөд гишүүн ажлын байр болох худалдагч нь зохих дүнг банкинд бэлнээр буюу суутгал хэлбэрээр төлөх үүрэгтэй. , худалдан авагч дээр дурдсан журмын дагуу бэлнээр төлөх боломжгүй. Худалдан авагч банкинд нэг удаагийн төлбөр төлсний дараа зээлийн карт руу буцаан олголтыг банк дээрх журмын дагуу хийнэ.

10-р зүйл - Баталгаат хугацаа

Ашиглалтын зааврын дагуу хэрэглэж, цэвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнийг доор дурдсан нөхцөлд үйлдвэрлэлийн бүх төрлийн гэмтлээс хамгаална.  Хоол тэжээл баталгаатай: Худалдагчийн баталгаат хариуцлага нь зөвхөн 4077 дугаар хуульд хамрагдсан хэрэглэгчдэд хамаарна. Арилжааны ажилд Туркийн худалдааны хуулийн заалтыг мөрдөнө.

11 дүгээр зүйл. Нууцлал

Энэхүү гэрээнд заасан мэдээллийн хамт худалдан авагчаас худалдагчид өгсөн мэдээллийг худалдагч гуравдагч этгээдтэй хуваалцахгүй.


Худалдагч нь зөвхөн захиргааны / хуулийн үүргийн хүрээнд энэ мэдээллийг задруулах боломжтой. Хэрэв худалдагч нь баримтжуулсан мөрдөн байцаалтын хүчин чадалтай хууль ёсны мөрдөн байцаалтын хүрээнд өөрөөсөө хүссэн мэдээлэлтэй бол холбогдох байгууллагад өгч болно.

Зээлийн картын мэдээлэл хэзээ ч хадгалагдахгүй, зээлийн картын мэдээллийг цуглуулах явцад зөвхөн холбогдох банкууд руу найдвартай дамжуулж, нөөц бүрдүүлэхэд ашигладаг бөгөөд бүрдүүлэлтийн дараа системээс устгадаг.
Худалдан авагчийн цахим шуудангийн хаяг, шуудангийн хаяг, утас зэрэг мэдээллийг худалдагч зөвхөн стандарт бүтээгдэхүүн хүргэх, мэдэгдэх журамд ашигладаг. Зарим хугацаанд кампанит ажлын мэдээлэл, шинэ бүтээгдэхүүний талаархи мэдээлэл, сурталчилгааны мэдээллийг зөвшөөрсний дараа худалдан авагч руу илгээж болно.

12 дугаар зүйл. Маргаантай тохиолдолд эрх бүхий шүүх, шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага

Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд жил бүрийн 12 дугаар сард ҮХААЯ-наас зарласан үнэ хүртэл Худалдан авагч болон худалдагчийн төлбөр тооцоог Хэрэглэгчийн арбитрын хороо, Хэрэглэгчийн шүүхэд олгоно.

Захиалга биелсэн тохиолдолд Худалдан авагч нь энэхүү гэрээний бүх нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно. …/…/…